Aktualności

„ACTIVE CITIZENSHIP” youth exchange: relacja z wymiany młodzieży

drukuj
W dniach 11 – 15 października w Augustowie odbyła się polsko-hiszpańska wymiana młodzieży. Jej tematem przewodnim było aktywne obywatelstwo i możliwości działań młodych ludzi.

Wymianę młodzieży pn. „Active citizenship” zorganizowaliśmy we współpracy z hiszpańską organizacją z Malagi – Iniciativa Internacional Joven​.

Dziękujemy za udział i zaangażowanie przede wszystkim naszym gościom z Hiszpanii, a także polskim uczestnikom z Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży​, Młodzieżowej Rady Miasta Grajewo​, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej​, Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, a także aktywnej młodzieży z Białegostoku i Michałowa 🙂

Podczas kilku dni spędzonych w Augustowie poznawaliśmy się nawzajem, swoje organizacje i codzienne działania, zastanawialiśmy się nad aktywnym obywatelstwem i możliwościami młodzieży. Szukaliśmy podobieństw i różnic. Oprócz zajęć było dużo zabawy, wieczór hiszpański i polski. Zastanawialiśmy się nad wspólną przyszłością.

Odwiedziliśmy aktywną Młodzieżową Radę Miasta Suwałki. Młodzieżowym radnym dziękujemy za zaproszenie i organizację spotkania w Urzędzie Miasta w Suwałkach i pokazanie miasta 🙂

Podczas spotkania świętowaliśmy również trwającą obecnie w całej Europie kampanię „Time to Move”.

Więcej o kampanii.

.Przyglądaliśmy się również pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, uczestnicząc w jego sesji 🙂

.WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYMIANY ZNAJDUJE SIĘ W NASZEJ GALERII

.

Na zakończenie wymiany została przeprowadzona ankieta online – większość uczestników pozytywnie wypowiedziała się o różnych aspektach spotkania: szczegółowe wyniki ankiety.

Co uczestnicy uznali za najlepsze? Poniżej kilka wybranych odpowiedzi:

„Wymiana była niesamowita, była to ogromna szansa, aby uczyć się nowych rzeczy, doskonalić się, poznać niesamowitych ludzi! Wszystko było najlepsze, organizacja, ludzie, nasz zespół, zajęcia, energizery … Uwielbiam to i ponownie biorę udział z przyjemnością.”

„Nowe kontakty, nowe doświadczenia, nowe informacje o różnicach w kulturze i pozytywnej energii!”

„Czas wolny / wieczory z bardzo pięknymi i rozsądnymi ludźmi 🙂 – to było najlepsze”

.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu „ERASMUS+”


Between 11th and 15th of October in Augustów took place the Polish-Spanish youth exchange. It’s main theme was active citizenship and opportunities for youth activities.

„Active citizenship” youth exchange we organized in cooperation with the Spanish organization from Malaga – Iniciativa Internacional Joven.

We would like to thank for engagement our guests from Spain, as well as Polish participants from the Youth Council of Łomża City, the Grajewo Youth City Council, the Youth City Council in Dąbrowa Białostocka, the Youth Council of Suwałki City, and the active youth from Białystok and Michałowo 🙂

During the few days we spent in Augustów, we got to know each other, our organizations and our daily activities, we were thinking about active citizenship and the possibilities of youth. We were looking for similarities and differences. We were learning, but also had a lot of fun, Spanish and Polish evenings. We were thinking about a common future.

We visited the active Youth City Council of Suwałki. We sincerely thank the youth councilors for the invitation and organization of a meeting in the City Hall in Suwałki and for showing the city 🙂

During the meeting, we also celebrated the ongoing campaign in Europe „Time to Move”.

More about the campaign.

We also looked at the work of the Youth Assembly of Podlaskie Voivodeship, participating in its session 🙂

MORE PHOTOS FROM THE EXCHANGE ARE IN OUR GALLERY

At the end of the exchange, an online survey was conducted – the majority of participants positively commented on various aspects of the meeting: here you can find the detailed results of the survey.

What did the participants consider the best? Below are some selected answers:

„Exchange was amazing, it was huge chance to learn new things, improve myself, meet amazing people! Everything was the best, an organisation, people, our team, activities, energizers… I loved it and I take participation again with pleasure.”

„New contacts, new experiences, new information about differences in the culture and positive energy!”

 „Free time/evenings with very beautiful and sensible people 🙂 – it was the best”

.

The project is co-financed by the European Union under the „ERASMUS +” program.

Podziel się z innymi