Statut Stowarzyszenia ANAWOJ

STATUT STOWARZYSZENIA MIĘDZYNARODOWEJ I MIĘDZYKULTUROWEJ WYMIANY

„ANAWOJ”

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ” – zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem – jest stowarzyszeniem międzynarodowym.
 2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „ANAWOJ”.
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem stosownych przepisów, terytorium innych państw.
 4. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju, jak i poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.
 6. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Michałowo.

Art. 2

 1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie używa oznak i pieczęci określonych na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.
 4. Stowarzyszenie jest pozarządowym, dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

Rozdział II

CELE, ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Art. 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;

b) tworzenie warunków dla porozumienia międzynarodowego;

c) zwiększenie aktywności społeczności lokalnych;

d) wdrażanie idei wolontariatu międzynarodowego;

e) promowanie różnorodności kulturowej;

f) popularyzacja turystyki i krajoznawstwa;

g) działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

a) prowadzenie wymiany międzynarodowej i międzykulturowej;

b) popieranie i organizowanie pracy wolontariuszy w kraju i za granicą, zwłaszcza w ramach programu „European Voluntary Service” (EVS);

c) zachęcanie młodzieży europejskiej do uczestnictwa w akcjach wolontariatu;

d) edukacja w zakresie integracji europejskiej i wolontariatu międzynarodowego;

e) pracę z młodzieżą jako ważnym elementem prawidłowego przebiegu procesu integracji;

f) wspieranie i tworzenie szkoleń doskonalenia językowego jako czynnika ułatwiającego wymianę kulturową;

g) kształtowanie proeuropejskich postaw wśród mieszkańców terenów przygranicznych;

h) dbanie o zachowanie dorobku duchowego i materialnego różnych narodowości i grup etnicznych;

i) animację życia kulturalnego poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wystaw, koncertów, spotkań i innych imprez kulturalnych oraz turystyczno – krajoznawczych, zarówno krajowych, jak i o zasięgu międzynarodowym;

j) propagowanie rozwoju kultury, turystyki i krajoznawstwa, edukacji i nauki;

k) współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi podmiotami stawiającymi sobie podobne cele, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi;

l) promowanie atrakcyjności kulturalnej, turystycznej i przyrodniczej regionu północno-wschodniej Polski;

m) edukacja w zakresie ochrony środowiska i turystyki;

n) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;

o) prowadzenie działalności oświatowej poprzez koła zainteresowań w domach kultury, zajęcia w szkołach, przeprowadzanie szkoleń i kursów;

p) kształtowanie proekologicznych zachowań wśród społeczności lokalnych a w szczególności w środowisku szkół i przedszkoli;

q) inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac wynikających z celów Stowarzyszenia;

r) wsparcie osób niepełnosprawnych.

3. Działalność Stowarzyszenia w wyniku realizacji jego celów przynosi korzyści dla społeczeństwa.

4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

Art. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji jego celów może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 5

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. a) zwyczajnych;
 2. b) wspierających;
 3. c)

Art. 6

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. a) każda osoba, bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych;
 2. b) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 3. c) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Art. 7

 1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
 2. a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 3. b) zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia;
 4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mają prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego, z zastrzeżeniem, iż większość składu władz Stowarzyszenia muszą stanowić osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków oraz nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego.

Art. 8

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

 1. a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
 3. c) godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o zachowanie jego dobrego imienia;
 4. d) regularnie opłacać składkę członkowską.

Art. 9

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, w kraju i za granicą, która popiera działalność Stowarzyszenia materialnie, organizacyjnie lub moralnie bez prawa głosu w sprawach Stowarzyszenia.

Art. 10

Członek wspierający ma prawo:

 1. a) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. b) brać udział w zebraniu członków z głosem doradczym.

Art. 11

Członków Stowarzyszenia przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 12

 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 3. b) skreślenia z listy członków na skutek nieprzestrzegania zasad i metod działania określonych w niniejszym statucie lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 4. c) śmierci członka.
 5. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. 13

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia wyróżniający się szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia może zostać Członkiem Honorowym Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zgromadzenie.
 3. Członek Honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 15

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

Art. 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 17

 1. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
 2. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny.
 3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Art. 18

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
 4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
 6. a) z inicjatywy Zarządu;
 7. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 8. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
 9. Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku.
 10. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej połowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może obradować bez względu na liczbę obecnych członków.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw indywidualnych członków.
 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 13. a) uchwalanie ogólnego planu działania Stowarzyszenia na dany rok jego funkcjonowania;
 14. b) uchwalanie zmian w statucie;
 15. c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 16. d) uchwalanie regulaminów i ustaleń wewnętrznych Stowarzyszenia;
 17. e) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków;
 18. f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 19. g) ustalanie wysokości składek członkowskich;
 20. h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 19

 1. Całokształtem działalności zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zgromadzenia kieruje Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Dokładną ilość członków Zarządu ustala każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Stowarzyszenia, jednego lub dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarza.
 4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 7. a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 8. b) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 9. c) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia;
 10. d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 11. e) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 12. f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 13. g) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i gospodarczych.

Art. 20

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Dokładną liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
 6. a) kontrola i ocena działalności statutowej, z uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej Stowarzyszenia;
 7. b) przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli nie rzadziej niż co 6 miesięcy;
 8. c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności;
 9. d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział V

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

Art. 21

 1. Oddział jako terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia powstaje za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o powołaniu oddziału lub wydzieleniu się z oddziału dotychczas istniejącego może być podjęta wyłącznie przez zebranie co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 22

 1. Oddział obowiązuje Statut Stowarzyszenia oraz uchwały władz Stowarzyszenia.
 2. Statut oddziału oparty jest na niniejszym Statucie i podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia przed przedłożeniem go Sądowi Rejestrowemu.
 3. Oddział składa Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdanie roczne ze swej działalności oraz podlega kontroli władz Stowarzyszenia w zakresie zgodności działalności oddziału z:
 4. a) przepisami prawa, Statutu Stowarzyszenia i statutu oddziału;
 5. b) uchwałami władz Stowarzyszenia oraz władz oddziału;
 6. c) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym.

Art. 23

Władzami oddziału są:

 1. a) walne zgromadzenie oddziału;
 2. b) zarząd oddziału;
 3. c) komisja rewizyjna oddziału.

Art. 24

 1. Uchwały zarządu oddziału mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku sprzeczności z prawem, Statutem Stowarzyszenia, statutem oddziału lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd oddziału może być zawieszony przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
 3. a) zaniechania działalności;
 4. b) rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu Stowarzyszenia lub statutu oddziału;
 5. c) naruszania podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
 6. d) działalności na szkodę Stowarzyszenia.
 7. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zawieszenia zarządu oddziału może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień zarządu oddziału i komisji rewizyjnej oddziału, chyba że nie złożyły one wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 8. Podejmując uchwałę o zawieszeniu zarządu oddziału Zarząd Stowarzyszenia powołuje tymczasowy zarząd oddziału, którego zadaniem jest:
 9. a) usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
 10. b) zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego walnego zjazdu oddziału celem dokonania wybory nowego zarządu oddziału lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu oddziału.
 11. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia określonych w ust. 1-4 zarządowi oddziału przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. 25

 1. Przynależność oddziału do Stowarzyszenia ustaje wyłącznie na skutek rozwiązania oddziału.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje walne zgromadzenie oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Oddział może być rozwiązany na wniosek Zarządu Stowarzyszenia złożony do organu nadzorującego w przypadku:
 4. a) zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania oddziału, o której mowa w art. 21 ust. 2 przez okres dłuższy niż 1 rok;
 5. b) zaniechania przez oddział działalności lub gdy nie posiada on wymaganych Statutem Stowarzyszenia władz i brak jest warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 1 rok;
 6. c) jeżeli działalność oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa lub postanowień Statutu Stowarzyszenia i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem i Statutem.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa  majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składa się majątek zgromadzony do dnia uzyskania przez oddziały osobowości prawnej oraz nabyty na rzecz Stowarzyszenia po tej dacie.
 3. Majątek znajdujący się w posiadaniu oddziałów w dniu nabycia przez nie osobowości prawnej stanowi własność tych oddziałów.
 4. W przypadku rozwiązania oddziału, o przeznaczeniu jego majątku pozostałego po spłaceniu zobowiązań oraz zwrocie majątku powierzonego na czas istnienia oddziału, decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Stowarzyszenia nie odpowiada za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają za zobowiązania Zarządu Stowarzyszenia, chyba że co innego wynika z dokonanych czynności prawnych.

Art. 27

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 2. a) wpisowego i składek członkowskich;
 3. b) dochodów z własnej działalności;
 4. c) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
 5. d) ofiarności publicznej;
 6. e) darowizn, spadków i zapisów;
 7. f) innych źródeł.
 8. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, a majątkiem oddziałów ich zarządy zgodnie ze statutem oddziału.
 9. Zarząd Stowarzyszenia może przekazywać majątek Stowarzyszenia oddziałom w formach przewidzianych prawem. W przypadku likwidacji oddziału majątek przekazany mu przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz dla udzielania pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia. W odniesieniu do oddziałów przepis ten stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 29

 1. Zmianę statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie posiadanego majątku.

 

Rozdział VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 30

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 1. Postanowienia Statutu wchodzą w życie w momencie zarejestrowania go przez władzę rejestracyjną.